Neváhajte a kontaktujte nás!
  033 649 5242    info@kobaseal.sk

Reklamačné podmienky

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode www.koba-zahrada.sk je štandardne 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@kobaseal.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte (kontakty). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu: KOBASEAL, s.r.o. - Píla 66, 90089 Píla, Slovenská republika. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúry), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.kobaseal.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom alebo prostredníctvom formulára). Toto právo Vám vyplýva z § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu: KOBASEAL, s.r.o. - Píla 66, 90089 Píla, Slovenská republika. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa (potvrdenie o zaplatení).

Príslušnú sumu za vrátený tovar Vám môžeme kompenzovať:

Do balíka priložte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípadoch uvedených v 7 ods. 6 Zákona, najmä nie však výlučne v prípade ak:

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.